Halı Temizleme Elemanı Yeterlilik Standartı Hazırlandı!

8-9 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır Esnaf Odaları Birliğinde (DESOB) Mesleki Yeterlilik Çalıştayı gerçekleşti.

Güncel 10.11.2021, 21:59 29.11.2021, 15:38 Özge Koç
922
Halı Temizleme Elemanı Yeterlilik Standartı Hazırlandı!

Çalıştayın ardından açıklama yapan MARHALFED Başkanı Bahattin Ersönmez, “Bu hafta sonu Diyarbakır’da MYK Çalıştayını gerçekleştirdik. Tamamlanan çalıştayın onaylanması için ikinci adım olarak, hazırlanan standartlara uygun yapılıp yapılmadığının tespiti için dem sınavı yapılacaktır.Bu sınav için önümüzdeki hafta içi çalıştay koordinatörü tarafından sınava uygun işletme olarak Antalya Akdeniz Halı Yıkama belirlenmiş olup, planlanan tarihte myk denetmenleri nezaretinde yapılacak sınav raporu myk’ya teslim edilecektir. İlgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşlerin olumlu sonuçlanmasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

Mesleğimize ve sektörümüze hayırlı olmasını dilerim” dedi.


HALI TEMİZLEME VE BAKIM ELEMANI (SEVİYE 3)

ULUSAL YETERLİLİĞİ

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

21UY0…-3/A1 İSG, İş Organizasyonu, Çevre Koruma ve Kalite

21UY0…-3/A2 Halı Temizleme

Seçmeli Birimler

-

Değerlendirici Ölçütleri

Mesleğin ölçme değerlendirme uygulamalarında görev alacak değerlendiriciler aşağıdaki koşullardan en az birini karşılamalıdırlar;

 • Mesleki ortaöğretim kurumu mezunu olup, ölçme değerlendirmesini yapacağı yeterlilik alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak,
 • Ölçme ve değerlendirmesini yapacağı yeterlilik alanında departman şefi/departman sorumlusu olarak fiilen en az on (10) yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme, ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır

A1: İSG, İş Organizasyonu, Çevre Koruma ve Kalite

Öğrenme Kazanımı 1: İSG ve çevre koruma gerekliliklerini açıklar.

Alt Öğrenme Kazanımları:

1.1: İş süreçlerindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.

1.2: Acil durumlarda uygun davranış ve önlemleri açıklar.

1.3: Çalışma ortamında çevre koruma önlemlerini açıklar.

Öğrenme Kazanımı 2: İş organizasyonu ve kalite gerekliliklerini açıklar.

Alt Öğrenme Kazanımları:

2.1: İş planlaması prosedürlerini açıklar.

2.2: İşe ait kalite gerekliliklerini açıklar.

2.3: Mesleki gelişim faaliyetlerinin, kalite ve verimliliğe olan katkısını açıklar.

Öğrenme Kazanımı 1: İSG ve çevre koruma gerekliliklerini açıklar.

1.1: İş süreçlerindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.

UMS

TEORİK

PERFORMANS

A.1 İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak      

A.1.1 Talimatlar doğrultusunda, İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak, kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır.

A.1.2 İşyerindeki makine, araç, gereç ve diğer üretim araçlarını, bunların güvenlik donanımlarını sağlık ve güvenlik işaretlerine ve talimatlara uygun şekilde kullanarak çalışır.

A.1.3 Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri talimatlarına uygun olarak kullanarak çalışır.

A.1.4 Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır.

A.1.5 Risk değerlendirmesi çalışmalarında gözlem ve görüşlerini risk değerlendirmesi ekibine iletir.

 • Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri açıklar. A.1.1
 • Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, alınması gereken önlemleri açıklar. A.1.1
 • Çalışma ortamındaki uyarı işaret ve levhalarının anlamlarını açıklar. A.1.2
 • Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımları ayırt eder. A1.3 B.2.1
 • İş kazası, acil durum ve ramak kala kavramlarını tanımlar. A.1.4
 • İş kazası durumunda uygulanacak prosedürleri açıklar. A.14
 • İş süreçlerinde tehlike ve riskleri olağan durumlardan ayırt eder.  A.1.5

1.2: Acil durumlarda uygun davranış ve önlemleri ayırt eder.

A.1.6 Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uyarak çalışır.

A.1.7 İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir.

 • Acil durum planına uygun davranışları açıklar. A.1.6
 • Ulusal acil durum ihbar hatlarının numaralarını sıralar. A.1.7

1.3: Çalışma ortamında çevre koruma önlemlerini açıklar.

A.2 Çevre koruma önlemlerini almak

A.2.1 İş süreçlerinde olası çevre tehlike ve risklerine uygun çalışır.

A.2.2 Çevre korumaya yönelik önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde uygular.

A.2.3 Doğal ve işletme kaynaklarının daha az kullanımı için tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

A.2.4 Çalıştığı alanda ortaya çıkan çevresel atıkların ve dönüştürülebilir malzemelerin ayrımını yaparak tanımlı kaplarda toplar.

 • Çalışma ortamında çevre korumaya yönelik önlemleri ayırt eder. A.2.1 A.2.2 B.2.2
 • İş süreçlerinde doğal ve işletme kaynaklarının verimli kullanım yöntemini açıklar. A.2.3
 • İş süreçlerinde oluşan atıkları ve dönüştürülebilir malzemeleri ayır eder. A.2.4

Öğrenme Kazanımı 2: İş organizasyonu, mesleki gelişim ve kalite gereklerini açıklar.

2.1: İş planlaması prosedürlerini açıklar.

B.1 İş programı yapmak           

B.1.1 Günlük iş emrini, işe başlamadan önce ilgili birimden alır.

B.1.2 Halı temizleme ve bakım planına ve iş emirlerine göre iş programı yapar.

B.1.3 İşyeri prosedürleri ve talimatlarına göre, iş programlarını uygular.

B.2 İş öncesi hazırlık yapmak

B.2.1 İşletme tarafından verilen KKD ve iş kıyafetini giyer.

B.2.2 Çalışma alanların temizliğini yaparak işe uygun duruma getirir.

B.2.3 Halı temizleme ve bakımında kullanılan makine, ekipman ve araç-gereçleri çalıştırılabilir duruma getirir.

B.2.4 Temizleme ve bakımı yapılacak halının özelliğine, kir ve lekelerine göre temizleme malzemelerini kullanıma hazırlar.

 • Halı temizleme planına ve iş emirlerine göre iş programının nasıl hazırlandığını açıklar.  B.1.1-3
 • Halı temizleme aşamalarında iş bölümünü ayırt eder. B.1.1-3
 • Halı temizlemede kullanılan makine, ekipman ve araç-gereçleri listeler. B.2.3
 • Halı temizlemede kullanılan temizlik malzemelerini listeler. B.2.4

2.2: İşe ait kalite gerekliliklerini ayırt eder.

A.3 Kalite gerekliliklerine uygun çalışmak

A.3.1 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara uygun işlem yapar.

A.3.2 Araç, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

A.3.3 Yaptığı çalışmaların işletme prosedürüne göre kaydını tutar.

 • İş süreçlerinde uygulanması gereken kalite gerekliliklerini açıklar. A.3.1
 • Ekipman, alet ve araçların kalite talimatına göre kullanımını açıklar. A.3.2
 • İş süreçlerinde yaptığı çalışmalarla ilgili bildirilmesi gereken bilgileri sıralar. A.3.3

2.3: Mesleki gelişim faaliyetlerinin, kalite ve verimliliğe olan katkısını açıklar.

E.1 Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak       

E.1.1 Meslekle ilgili malzeme, araç, gereç ve ekipmandaki teknolojik gelişmeleri takip eder.

E.1.2 Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır.

E.2 Birlikte çalıştığı kişilere mesleki deneyimlerini aktarmak

E.2.1 Ekip arkadaşlarına aktarması gereken bilgi ve becerileri ayırt eder.

E.2.2 Ekip arkadaşlarına ve ilgili kişilere bilgilerini aktarıp, becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 • Mesleki yenilik ve gelişmeleri takip etme yöntemlerini açıklar. E.1.1 E.1.2
 • Birlikte çalıştığı elemanlara aktarılması gereken bilgi ve iş deneyimlerini açıklar. E.2.1 E.2.2
 • Meslekle ilgili temel kavramları açıklar. E.1.1 E.1.2

A1 Yeterlilik Birimi;

Soru sayısı : en az 18

Çoktan seçmeli 4 seçenekli, ceza puanı uygulanmaz.

Soru başına 1,5 – 2 dk süre verilir.

Teorik sınav başarı yüzdesi:  %70

A2: Halı Temizleme

Öğrenme Kazanımı 1: İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygular.

Alt Öğrenme Kazanımları:

1.1: Çalışma ortamında İSG önlemlerini uygular.

1.2: Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.

1.3: İşe ait kalite gerekliliklerini uygular.

Öğrenme Kazanımı 2: Halı Temizler.

Alt Öğrenme Kazanımları:

2.1: Halı temizleme hazırlıklarını yapar.

2.2: Halı temizler.

2.3: Temizlenen halıyı teslimata hazırlar.

Öğrenme Kazanımı 1: İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygular.

1.1: Çalışma ortamında İSG önlemlerini uygular.

UMS

TEORİK

PERFORMANS

A.1 İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak

A.1.1 Talimatlar doğrultusunda, İSG ve hijyen ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak, kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır.

A.1.2 İşyerindeki makine, araç, gereç ve ekipmanların, bunların güvenlik donanımlarını sağlık ve güvenlik işaretlerine ve talimatlara uygun şekilde kullanarak çalışır.

A.1.3 Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri talimatlarına uygun olarak kullanarak çalışır.

A.1.4 Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır.

A.1.5 Risk değerlendirmesi çalışmalarında gözlem ve görüşlerini risk değerlendirmesi ekibine iletir.

 • Halı temizlemede kullanılan makine ve ekipmanların güvenlik donanımlarını açıklar. A.1.2
 • Halı temizleme işlemlerinde, işletme, personel ve halıdan kaynaklı tehlikeleri listeler. A.1.4 A.1.5
 • *Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları (KKD) (eldiven, maske, iş elbisesi, iş ayakkabısı vb) kullanır. A.1.3
 •        

1.2: Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.

A.2 Çevre koruma önlemlerini almak

A.2.1 İş süreçlerinde olası çevre tehlike ve risklerine uygun çalışır.

A.2.2 Çevre korumaya yönelik önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde uygular.

A.2.3 Doğal ve işletme kaynaklarının daha az kullanımı için tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

A.2.4 Çalıştığı alanda ortaya çıkan çevresel atıkların ve dönüştürülebilir malzemelerin ayrımını yaparak doğru yere iletilmesini sağlar

 • İş süreçlerinde oluşan atıkları ve dönüştürülebilir malzemeleri tanımlı kaplarda toplar. A.2.4 B.2.1

1.3: İşe ait kalite gerekliliklerini uygular.

A.3 Kalite gerekliliklerine uygun çalışmak

A.3.1 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara uygun işlem yapar.

A.3.2 Araç, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

A.3.3 Yaptığı çalışmaların işletme prosedürüne göre kaydını tutar.

Öğrenme Kazanımı 2: Halı Temizleme.

2.1: Halı temizleme hazırlıklarını yapar.

UMS

TEORİK

PERFORMANS

B.2 İş öncesi hazırlık yapmak

B.2.1    İşletme tarafından verilen KKD ve iş kıyafetini giyer.

B.2.2 Çalışma alanların temizliğini yaparak işe uygun duruma getirir.

B.2.3 Halı temizlemede kullanılan makine ve ekipmanları çalıştırılabilir duruma getirir.

B.2.4 Temizleme ve bakımı yapılacak halının özelliğine, kir ve lekelerine göre temizleme malzemelerini kullanıma hazırlar.

C.1 Halının temizlik ve bakım ihtiyaçlarını tespit etmek

C.1.1 Halı (lar)nın ebatı, özellikleri, kirleri ve bakım gereksinimleri hakkında detaylı bilgi alır.

C.1.2 Halıları temizlik alanına alarak herhangi bir hasar olup olmadığını tespit eder.

C.1.3 Halıda kir ve leke tespiti yapar.

C.1.4 Halının bakım gereksinimlerini (yırtık, çürük, sökük, leke, boya ve benzeri) belirleyerek bakıma gönderilmek üzere ayırır.

C.1.5 Kir ve lekeye uygun temizleme yöntem ve malzemesini belirler.

C.1.6 Temizlenecek halıları cinsine (üretim malzemeleri, boya ve benzeri), dokuma tekniklerine (elle, makineyle) ve ebat özelliklerine göre sınıflandırır.

C.2 Halıyı tozdan arındırmak

C.2.1 Halının kaba kirlerini uygun ekipmanla alır.

C.2.2 Halıyı, konveyör bantlı halı çırpma makinesi/toz dolabı/döner fırçalı sanayi süpürgesi ve benzeri yardımcı gereçleri kullanarak tozlardan arındırır.

C.3 Halıları temizleme yöntemine göre ayırmak

C.3.1 Temizlenecek halıların özelliklerine göre yapılacak işlemleri ve temizleme yöntemlerini belirler.

C.3.2 Manuel veya otomatik sistemle temizlenecek halıları ayırarak temizleme alanlarına alır.

 • Çalışma ortamının havalandırma ve aydınlatma şartlarını açıklar.
 • Halı cinslerini (üretim malzemeleri, boya ve benzeri) tanımlar. C.1.6
 • B.2.2 Çalışma alanların temizliğini yaparak işe uygun duruma getirir.
 • B.2.3 Halı temizlemede kullanılan makine ve ekipmanları çalıştırılabilir duruma getirir.*
 • B.2.4 Temizleme ve bakımı yapılacak halının özelliğine, kir ve lekelerine göre temizleme malzemelerini kullanıma hazırlar. *
 • C.1.2 Halıları temizlik alanına alarak herhangi bir hasar olup olmadığını tespit eder. *
 • Halıda kir ve leke tespiti yapar. C.1.3 *
 • C.1.4 Halının bakım gereksinimlerini (yırtık, çürük, sökük) belirleyerek bakıma gönderilmek üzere ayırır. C.1.1 C.1.4***
 • C.1.5 Kir ve lekeye uygun temizleme yöntem ve malzemesini belirler. *
 • Temizlenecek halıları cinsine (üretim malzemeleri, boya ve benzeri), dokuma tekniklerine (elle, makineyle) ve ebat özelliklerine göre sınıflandırır. C.1.1 C.1.6*

2.2: Halı temizler.

UMS

TEORİK

PERFORMANS

D.1 Halıyı manuel yöntemle temizlemek

D.1.1 Hassas halıları saplı fırça kullanarak uygun zeminde, uygun temizleyiciler kullanarak yıkar.

D.1.2 Halıyı motorlu ve uygun sertlikte fırçalarla uygun zeminde uygun temizleme maddeleri kullanarak yıkar. UMS’den çıkar

D.1.3 Zeminde yıkanan halının kirli suyunu temiz su gelene kadar uygun ekipmanla sıyırarak (gelberi çekme) kirli sudan arındırır.

D.2 Halıyı otomatik makine sistemi ile temizlemek 

D.2.1 Halıyı otomatik sistem bandına uygun şekilde yerleştirir/yükler.

D.2.2 Halının ıslatma, şampuanlama, fırçalama, durulama işlemlerinden geçmesini sağlar.

D.2.3 Yıkanan halıları, halının cinsine uygun sıkma makinesinde suyundan arındırır.

D.3 Halıyı kurutmak   

D.3.1 Mevsim şartlarına göre halıyı tekniklerine uygun şekilde korunaklı açık alanlarda askılara alır.

D.3.2 Halının toz, güneş ve benzeri hava şartlarından korunmasını sağlayarak ve hava sirkülasyonu sağlayan ekipmanları kullanarak açık havada kurutur.

D.3.3 Halıyı kurutma odalarında, özelliklerine uygun ısı, nem ve hava sirkülasyonu sağlayan makineleri ayarlayarak uygun sürelerde kurutur.

 • Halı temizlemede dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

 • D.1.1 Hassas halıları dokuma yönüne göre zemine serip, fırça yardımıyla uygun malzemeleri kullanarak yıkar. *
 • D.1.3 Zeminde yıkanan halının kirli suyunu temiz su gelene kadar uygun ekipmanı kullanarak kirli sudan arındırır. *

       

 • D.2.1 Halıyı otomatik sistem bandına uygun şekilde yerleştirir/yükler.
 • D.2.2 Halının ıslatma, şampuanlama, fırçalama, durulama işlemlerinden geçmesini sağlar.
 • D.2.3 Yıkanan halıları, sıkma makinesinde suyundan arındırır.
 • Halının toz ve benzeri hava şartlarından korunmasını sağlayarak açık havada kurutur. D.3.1 D.3.2
 • Halıyı kurutma odalarında, özelliklerine uygun ısı, nem ve hava sirkülasyonu sağlayan makineleri kullanarak uygun sürelerde kurutur. D.3.3

2.3: Temizlenen halıyı teslimata hazırlar.

UMS

TEORİK

PERFORMANS

D.4 Halıyı teslimata hazırlamak

D.4.1 Kuruyan halıya hav alma işlemini uygular.

D.4.2 Halıyı dokuma özelliğine uygun ve düzgün rulo olacak şekilde dürer.

D.4.3 Halıyı ebat ve özelliklerine uygun malzemeyle ambalajlar.

D.4.4 Ambalajlanmış halıları sevkiyat alanına talimata göre reyonlarda bırakır.

 • Halı ambalajlamada kullanılan ambalaj malzemelerini tanımlar. D.4.3
 • D.4.1 Kuruyan halıya hav alma işlemini uygular.
 • D.4.2 Halıyı dokuma özelliğine uygun ve düzgün rulo olacak şekilde dürer.
 • D.4.3 Halıyı ebat ve özelliklerine uygun malzemeyle ambalajlar.
 • D.4.4 Ambalajlanmış halıları sevkiyat alanına bırakır.

B1 Yeterlilik Birimi;

Soru sayısı : en az 6

Çoktan seçmeli 4 seçenekli, ceza puanı uygulanmaz.

Soru başına 1,5 – 2 dk süre verilir.

Teorik sınav başarı yüzdesi:  %70

Performans başarı yüzdesi: kritik adımların tamamından  başarılı olmak kaydıyla en az %70

Yorumlar (1)
Ahmet Yıldırım 7 ay önce
Mesleğimize ve sektörümüze hayırlı olsun inşAllah
Namaz Vakti 16 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 67
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 37 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü